ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ 28.01.2014

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 11

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 28.01.2014 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πρόταση στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την επιλογή Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να προτείνει στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), τους πιο κάτω, κατ’ αλφαβητική σειρά, προκειμένου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) επιλέξει μεταξύ αυτών, ένα Μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) :

1.1.             Βαχτσιαβάνο Διαμαντή, Οικονομολόγο.

1.2.             Κωνσταντινίδου Νικολέττα, Μηχανικό.

1.3.             Ροντήρη Στυλιανό, Πολιτικό Μηχανικό.

 

 

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμβαση για την Παροχή της Υπηρεσίας της εκπαίδευσης των Ελεγκτών της ΔΕΕ με την από κοινού διενέργεια ελέγχων με την εταιρεία «PricewaterhouseCoopersBusinessSolutionsA.E.» (PwC), στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΗ Α.Ε..

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της πιο πάνω σύμβασης.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης, της σύμβασης για την Παροχή της Υπηρεσίας της εκπαίδευσης των Ελεγκτών της ΔΕΕ με την από κοινού διενέργεια ελέγχων με την εταιρεία «PricewaterhouseCoopersBusinessSolutionsA.E.» (PwC), στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΗ Α.Ε., για 4 μήνες από την υπογραφή της, χωρίς καμία μεταβολή στο Συμβατικό Τίμημα.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μεταφορές μαζούτ στους νησιωτικούς Σταθμούς.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση, κατόπιν πρότασης της Υπηρεσίας, του Συμβούλου (ΙΟΒΕ) και της ορισθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπής, της επιλογής του ναυλομεσιτικού γραφείου MeridianBrokerageInc., προκειμένου να εξέλθει άμεσα με εντολή της Επιχείρησης στην αγορά για τη χρονοναύλωση των αναγκαίων πλοίων για τη μεταφορά μαζούτ από τον ΑΗΣ Λαυρίου στους νησιωτικούς σταθμούς, με όρους που θα καθοριστούν από την Επιχείρηση σε συνεργασία με το Σύμβουλο (ΙΟΒΕ).

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Επίταξη έκτασης 391.900 τ.μ. της ΟΠΚ2 αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων, Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης και Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να προχωρήσει κατεπειγόντως η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης για την επίταξη έκτασης 391.900 τ.μ. της ΟΠΚ2 απαλλοτρίωσης, της οποίας η κήρυξη δημοσιεύθηκε  στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 133/18.4.2013.

Η έκταση αφορά στο σύνολο των αγροτεμαχίων του κτηματολογικού διαγράμματος της ΟΠΚ2 απαλλοτρίωσης και βρίσκεται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων, Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης και Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου - Αποπεράτωση Κατασκευής Αναχώματος – Συγκροτήματος Παραγωγής και Συναφών Έργων.  Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κατασκευών».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού και της ανάθεσης του Έργου : «Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου - Αποπεράτωση Κατασκευής Αναχώματος – Συγκροτήματος Παραγωγής και Συναφών Έργων.  Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κατασκευών», στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», μειοδότρια του πιο πάνω Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 22.989.703,56 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ποσού 941.721,45 Ευρώ, απροβλέπτων.

ΘΕΜΑ 6

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για έγκριση επένδυσης κατασκευής έργων ανακαίνισης του ΜΥΗΣ Λούρος, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 6.400.000 Ευρώ και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη εφαρμογής, την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού Παραγωγής, των έργων Υδροληψίας και Προσαγωγής και την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου Η/Μ εξοπλισμού του ΜΥΗΣ Λούρος, ονομαστικής ισχύος 8,84 MW.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.            Την έγκριση επένδυσης των έργων ανακαίνισης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ Λούρος) στον ποταμό Λούρο, στα όρια του Δ. Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας και του Δ. Αρταίων της Π.Ε. Άρτας, ανώτατου συνολικού Προϋπολογισμού Υπηρεσίας 6.400.000 Ευρώ.

2.            Την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου: «Μελέτη Εφαρμογής, Ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων Σταθμού Παραγωγής, των έργων Υδροληψίας και Προσαγωγής και προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Η/Μ Εξοπλισμού του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ΛΟΥΡΟΣ, ονομαστικής ισχύος 8,84 MW, στον ποταμό Λούρο, στα όρια Δ. Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας και Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας».

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της ανανέωσης της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και των Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ», για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως και 31.12.2014 με συνολικό τίμημα ύψους 221.000 Ευρώ.

Η  προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη θα περιληφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΑΝΠΟ έτους 2014 και θα επιμεριστεί στη συνέχεια, αναλογικά, στους προϋπολογισμούς των Γενικών Διευθύνσεων, των Ανεξάρτητων ΒΟΚ καθώς της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

-          Ανανέωση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ για δάνεια από την Τράπεζα  ALPHABANK.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της ανανέωσης, από τις 31/1/2014, στις 31/3/2014, της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. για τα ακόλουθα δάνεια της εταιρείας ΑΔΜΗΕ A.E. με την Τράπεζα ALPHABANK Α.Ε..

 

1.1.             Ομολογιακό Δάνειο του Ν. 3156/2003 ύψους 50 εκατ. Ευρώ με εφάπαξ αποπληρωμή την 31/3/2014.

 

1.2.             Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός ύψους 50 εκατ. Ευρώ με αποπληρωμή την 31/3/2014 του ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους  47.014.925 Ευρώ.

 

-          Ανανέωση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ για Oμολογιακό Δάνειo από την Τράπεζα  ΕUROBANKERGASIAS.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της ανανέωσης, από τις 31/1/2014, στις  31/3/2014, της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. του Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 αρχικού ποσού 50 εκατ. Ευρώ και ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους  48.507.463 Ευρώ της εταιρείας ΑΔΜΗΕ A.E. με την Τράπεζα ΕUROBANKERGASIAS.

 

-          Ανανέωση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ για Oμολογιακό Δάνειo από τη ΓΕΝΙΚΗ Τράπεζα  (Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της ανανέωσης, από τις 31/1/2014, στις 31/3/2014, της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. του Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 αρχικού ποσού 20 εκατ. Ευρώ με ανεξόφλητο υπόλοιπο 19.402.985 Ευρώ της εταιρείας ΑΔΜΗΕ A.E. με τη ΓΕΝΙΚΗ Τράπεζα  (Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που παρακολουθείτε επιμελώς τα θέματα ενημέρωσης όπως σας τα παραθέτω μέσα από τις ειδικές αυτές ανακοινώσεις.

Το αυξημένο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού συναδέλφων δείχνει πως οι εργαζόμενοι της εταιρείας θέλουν να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις ενέργειες της και τα πεπραγμένα της.

Αρκετοί συνάδελφοι διαμαρτύρεστε  πως δεν λαμβάνετε στα e-mail  την ενημέρωση. Θα σας παρακαλέσω να αποστείλετε άμεσα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα ανταποκριθώ άμεσα.

 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ

 

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων