logo

Αναζήτηση

Αίτηση εγγραφής

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ σας στην ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ Α.Ε ΚΡΗΤΗΣ.

Αριθ. Εγκρ. Βιβλ. Πρωτ. Ηρακλείου 36/6-5-74, 103/24-10-77, 51/28-2-83

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Α.Ε. & ΤΟΥ Ε.Κ.Η. Τηλ. & Φαξ : 2810-376201

ΕΔΡΑ ΑΗΣ ΛΙΝ/ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 71110 Τ.Θ. 1420

Login Form

Ενημερωτικό δελτίο για μεταθέσεις και μετακινήσεις συναδέλφων

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Π.Καραλευθέρης: Ενημερωτικό δελτίο για μεταθέσεις και μετακινήσεις συναδέλφων

 

 

 

 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 Στις 12.05.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική

συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 
ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πολιτική μετακίνησης Στελεχών σε άλλες θέσεις της αυτής ή ανώτερης θέσης της διοικητικής ιεραρχίας.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.            Την έγκριση, για τις μετακινήσεις των στελεχών της Εταιρείας του 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου της διοικητικής ιεραρχίας που μετακινούνται σε θέσεις του ιδίου επιπέδου, καθώς επίσης και για τις μετακινήσεις λόγω ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου επίπεδου της διοικητικής ιεραρχίας, που επιφέρουν μετεγκατάσταση σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα...

που εδρεύει σε διαφορετικό νομό και σε απόσταση άνω των 80 χιλιομέτρων από την Υπηρεσιακή Μονάδα στην οποία υπηρετεί το στέλεχος, με εξαίρεση την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (προκειμένου για τις ΒΕΜ Ορυχείων και Παραγωγής), ή σε διαφορετική Νήσο, των εξής :

1.1.             Της παραχώρησης κατοικίας, η οποία  θα επιλέγεται από το μετακινούμενο στέλεχος και θα μισθώνεται από την Εταιρεία έναντι ενοικίου έως 400 Ευρώ μηνιαίως, προκειμένου για άγαμο και έγγαμο χωρίς παιδιά και έως 600 Ευρώ μηνιαίως, για έγγαμο με παιδιά. Τα ως άνω ποσά δύνανται αντιστοίχως να αυξηθούν μέχρι εκατό (100) Ευρώ μηνιαίως, με έγκριση του οικείου Γενικού Διευθυντή σε ειδικές περιπτώσεις που το κόστος ενοικίασης είναι αποδεδειγμένα ιδιαίτερα υψηλό.
Το σχετικό μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας θα υπογράφεται από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως μισθώτριας του ακινήτου, δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της. Ακολούθως η Εταιρεία θα συνάπτει με το στέλεχος συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης της κατοικίας.
Για την εν λόγω παραχώρηση ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
·           Μη κατοχή από μέρους του στελέχους ή της συζύγου του ιδιόκτητης κατοικίας στην ως άνω περιοχή, στην οποία μετεγκαταστάθηκε, γεγονός που θα πιστοποιείται με την προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9 του στελέχους και της συζύγου του).
 
·           H μόνιμη κατοικία του στελέχους να είναι σε άλλο νομό και σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τη Μονάδα ή σε άλλο νησί.
                Η παραχώρηση κατοικίας είναι παροχή σε είδος, μη διδόμενη ως αντάλλαγμα της εργασίας, αλλά χορηγούμενη από ελευθεριότητα της ΔΕΗ Α.Ε. στα στελέχη της, με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτής.
Η παροχή αυτή εκτείνεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών από την αρχική τοποθέτηση του στελέχους  και αφορά στην άσκηση καθηκόντων στελέχους του αυτού ή ανώτερου επιπέδου της διοικητικής ιεραρχίας στην ίδια Υπηρεσιακή Μονάδα.
1.2.             Της καταβολής των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής σε περίπτωση μετεγκατάστασης του στελέχους και της οικογένειάς του
.
1.3          Της καταβολής εξόδων μετακίνησης και της χορήγησης άδειας μιας (1) ημέρας με αποδοχές το μήνα για τη μετακίνηση του στελέχους στην πόλη προέλευσής του, εφόσον δεν έχει μετεγκατασταθεί η οικογένεια του στελέχους.
2.            Την έγκριση της καταβολής στο μετακινούμενο στέλεχος προσωπικής διαφοράς, ανεξαρτήτως μετεγκατάστασης, η οποία συνίσταται στην τυχόν διαφορά μεταξύ των χορηγούμενων ειδικών επιδομάτων της θέσης από την οποία προέρχεται και των προβλεπόμενων ειδικών επιδομάτων της θέσης στην οποία τοποθετείται. Στο συνυπολογισμό αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση του ειδικού επιδόματος οργανικού στελέχους. Η προσωπική διαφορά κλιμακώνεται ως εξής :
               
·           Σε ποσοστό 100% το πρώτο έτος
·           Σε ποσοστό 80% το δεύτερο έτος
·           Σε ποσοστό 60% το τρίτο έτος
·           Σε ποσοστό 40% το τέταρτο έτος και για όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας στην εν λόγω θέση του στελέχους, εφόσον υπάρξει ανανέωση της θητείας.
 
Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το μετακινούμενο στέλεχος υπηρετούσε σε θέσεις στις οποίες απολάμβανε υψηλότερες αποδοχές, λόγω χορήγησης πρόσθετων ειδικών επιδομάτων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχόμενων ετών.
Η διάρκεια χορήγησής της  με την ανωτέρω κλιμάκωση, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών από την αρχική τοποθέτηση του στελέχους και αφορά στην άσκηση καθηκόντων του αυτού ή ανώτερου επιπέδου της διοικητικής ιεραρχίας στην ίδια Υπηρεσιακή Μονάδα.
3.            Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης που θα ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης (μισθωτήρια συμφωνητικά κατοικίας, συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης κ.λ.π.) και επιπλέον κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της.
4.            Η παρούσα ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θα έκρινε τούτο σκόπιμο.
 
ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κύρωση Κανονισμού Μεταθετότητας και παραχώρηση κατοικίας από την Εταιρεία σε εργαζομένους για στελέχωση Μονάδων της Επιχείρησης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.            Την κύρωση του συνημμένου, Κανονισμού Μεταθετότητας προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. με την εξής τροποποίηση:
Το α΄ εδάφιο της παρ. Β.3.6 του Κεφαλαίου Β «ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ» αντικαθίσταται ως εξής: «Δε θεωρούνται μεταθέσεις και δε θα διέπονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, οι μετακινήσεις εργαζομένων με πρωτοβουλία της Εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός του ιδίου ΒΟΚ/Κλάδου/Τομέα ή από Τομέα στον εποπτεύοντα Κλάδο/ΒΟΚ της ίδιας ΒΕΜ/ΕΓΔ και το αντίστροφο, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνηση γίνεται σε υπηρεσία που βρίσκεται εντός του ιδίου Νομού που υπηρετεί ο εργαζόμενος ή εντός όμορου Νομού με αυτόν που υπηρετεί ο εργαζόμενος και σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων ή εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (προκειμένου για τις ΒΕΜ Ορυχείων και Παραγωγής).».
2.            Την έγκριση των εξής :
2.1.         Παραχώρησης κατοικίας στους εργαζόμενους που μετατίθενται κατά τα αναφερόμενα στις παρ. Γ.3 και Γ.4 του Κανονισμού Μεταθετότητας προσωπικού και επιπλέον :
α)           Στους εργαζόμενους του Τεχνικού Κλάδου που έχουν ήδη προσληφθεί, κατόπιν συμμετοχής τους σε Προκήρυξη της ΔΕΗ Α.Ε., από το έτος 2003 στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και στο Συγκρότημα Νέστου, ως μόνιμοι κάτοικοι λοιπής χώρας (ήτοι μόνιμοι κάτοικοι άλλων Νομών πλην του Ν. Λασιθίου για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και του Ν. Δράμας για το Συγκρότημα Νέστου).
β)            Στους εργαζόμενους του Τεχνικού Κλάδου που έχουν ήδη προσληφθεί, κατόπιν συμμετοχής τους σε Προκήρυξη της ΔΕΗ Α.Ε., από το έτος 2003 στον ΑΣΠ Μυκόνου και στους ΤΣΠ των νησιών Μεγίστης (Καστελόριζο), Γαύδου, Οθωνών, Ερεικούσας, Αγαθονησίου, Αγίου Ευστρατίου, Αντικυθήρων, Ανάφης, Αρκοιών, Δονούσας, Αμοργού, Αστυπάλαιας, Κύθνου και Σερίφου, ως μόνιμοι κάτοικοι άλλου νησιού από το νησί που εδρεύει ο Σταθμός Παραγωγής ή ως μόνιμοι κάτοικοι λοιπής χώρας.
γ)            Στους εργαζόμενους του Τεχνικού Κλάδου που έχουν μετατεθεί από το έτος 2010 στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και στο Συγκρότημα Νέστου από άλλους Νομούς πλην του Ν. Λασιθίου και του Ν. Δράμας, αντίστοιχα, με αίτησή τους κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή με πρωτοβουλία της Επιχείρησης για κάλυψη αναγκών των εν λόγω υπηρεσιακών Μονάδων.
δ)            Στους εργαζόμενους του Τεχνικού Κλάδου που έχουν μετατεθεί από το έτος 2010 από άλλα νησιά ή την ηπειρωτική χώρα, με αίτησή τους κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή με πρωτοβουλία της Επιχείρησης για κάλυψη αναγκών των ΑΣΠ ή ΤΣΠ των αναφερομένων στην ως άνω περίπτωση (β) νησιών.
Στους εργαζόμενους των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄ θα παραχωρείται κατοικία υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν υποχρεωτικά στους ως άνω αναφερόμενους τόπους πρόσληψης, για μία τουλάχιστον τριετία, μετά και τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής (από Προκήρυξη ή και από νομοθετικές διατάξεις) 8ετούς ή 10ετούς παραμονής τους στους τόπους αυτούς.
Στους εργαζόμενους των παραπάνω περιπτώσεων γ΄ και δ΄ θα παραχωρείται κατοικία υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν υποχρεωτικά στους ως άνω αναφερόμενους τόπους πρόσληψης, για μία τουλάχιστον τριετία από την ημερομηνία παραχώρησης της κατοικίας.
2.2.         Όπως, η παραχώρηση κατοικίας στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις εργαζομένων της Επιχείρησης (τακτικό προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου) είναι  παροχή σε είδος, μη διδόμενη ως αντάλλαγμα της εργασίας, αλλά χορηγούμενη από ελευθεριότητα της ΔΕΗ Α.Ε., με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών συγκεκριμένων υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρείας που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (προβληματικές περιοχές, νησιωτική χώρα) και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτών.
Για την παραχώρηση κατοικίας από την Επιχείρηση στους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί ή μετατεθεί ή πρόκειται να μετατεθούν στις υπηρεσιακές Μονάδες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στις αναφερόμενες στην παράγραφο 2.1. της παρούσας, περιοχές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη κατοχή από τον εργαζόμενο ή τη σύζυγό του ιδιόκτητης κατοικίας στις εν λόγω περιοχές, γεγονός που θα πιστοποιείται με την προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9 του εργαζομένου και της συζύγου του).
Η προς παραχώρηση κατοικία θα επιλέγεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο και θα μισθώνεται από την Εταιρεία έναντι ενοικίου έως 400 Ευρώ μηνιαίως, προκειμένου για άγαμο και έγγαμο χωρίς παιδιά και έως 600 Ευρώ μηνιαίως, για έγγαμο με παιδιά. Τα ως άνω ποσά δύνανται αντιστοίχως να αυξηθούν μέχρι εκατό (100) Ευρώ μηνιαίως, με έγκριση του οικείου Γενικού Διευθυντή σε ειδικές περιπτώσεις νησιών  που το κόστος ενοικίασης είναι αποδεδειγμένα ιδιαίτερα υψηλό.
 
Το σχετικό μισθωτήριο-συμφωνητικό κατοικίας θα υπογράφεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. ως μισθώτριας του ακινήτου δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της και ακολούθως η Εταιρεία θα συνάπτει με τον εργαζόμενο συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης της κατοικίας.
3.            Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προβεί στην έκδοση απόφασης που θα ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης (μισθωτήρια συμφωνητικά κατοικίας, συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης κ.λ.π.).
4.            Την έγκριση διατήρησης του δικαιώματος της Εταιρείας να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Απόφαση όσον αφορά στην παραχώρηση κατοικίας στους εργαζόμενους, κατά την κρίση της, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
 
ΘΕΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Χρηματοδότηση, από τη ΔΕΗ Α.Ε., της συνέχισης και ολοκλήρωσης του ανασκαφικού έργου στη ζώνη Ε (τελική) του αρχαιολογικού χώρου «Ανάργυροι ΧΙΙΙα» και της έναρξης του ανασκαφικού έργου στη ζώνη Α του αρχαιολογικού χώρου «Ανάργυροι VIIc» του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.            Την έγκριση της διάθεσης του ποσού των 8.571.110 Ευρώ για τη συνέχιση ανασκαφικών εργασιών για τη διάσωση και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν στις θέσεις «Ανάργυροι XIIIa» και «Ανάργυροι VIIc» του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.
Το παραπάνω ανασκαφικό έργο θα εκτελεστεί από την ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΚΘ' ΕΠΚΑ), η οποία θα έχει την ευθύνη πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού καθώς και την υποχρέωση τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων που ορίζει ο νόμος σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού, τις εργοδοτικές εισφορές, κ.λ.π..
2.            Την έγκριση όπως, το ποσόν των 8.571.110 Ευρώ καλύψει τη μισθοδοσία, τις εργοληπτικές εισφορές, την προμήθεια του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιμέρους δαπάνη της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ που αφορά το εν λόγω ανασκαφικό έργο.
3.            Την έγκριση όπως, η πληρωμή των δαπανών μισθοδοσίας γίνεται από τη ΔΛΚΔΜ, με βάση τα επίσημα παραστατικά που θα προσκομίζονται από την ΚΘ΄ ΕΠΚΑ κάθε μήνα.
 
4.            Την έγκριση όπως, η προμήθεια εξοπλισμού, υλικών και βοηθητικών μέσων που θα απαιτηθούν για τις εργασίες ανασκαφής θα γίνεται από την ΚΘ' ΕΠΚΑ, με τη συνδρομή της Επιχείρησης στην έρευνα αγοράς και την επιλογή του πλέον συμφέροντος προμηθευτή, πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό που θα οριστεί από τη ΔΛΚΔΜ και πάντα στα πλαίσια του εγκεκριμένου κονδυλίου.
 
                                                                                                                                 Σας ευχαριστώ
 
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Εργατική Πρωτομαγιά

Με επίκαιρα μηνύματα και ο φετινός εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς - Κάλεσμα από το ΕΚΗ

Να δώσουν δυναμικών παρών, «να συμμετάσχουν ενεργά και κάνουν έντονη την παρουσία τους», κάλεσε εργαζόμενους, συνταξιούχους και άνεργους το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, για τον εορτασμό της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Η… εκκίνηση θα δοθεί στις 10:00 π.μ. από το ΕΚΗ.

Μισή ώρα νωρίτερα, στις 9:30, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τη βράβευση των παιδιών που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής με θέμα την Εργατική Πρωτομαγιά – Ειρήνη στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Ε.Κ.Η.

Διαβάστε περισσότερα: Εργατική Πρωτομαγιά

Παρέμβαση εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ

 Δυναμική παρέμβαση εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ απέτρεψε τη συνεδρίαση

 

Προπομπός λεηλασίας του Ομίλου ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ

 

DSC00005 1

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζί με τα σωματεία-μέλη της και δεκάδες εργαζόμενους απέτρεψαν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ που θα αποφάσιζε για την έγκριση του τεύχους της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Μια απόφαση του Δ.Σ. που θα προσφέρει μια βασική υποδομή στρατηγικού χαρακτήρα ως "δώρο" στους ιδιώτες είναι καταδικασμένη στη συνείδηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ και στο σύνολο του Ελληνικού λαού και η πρόθεση της διοίκησης να πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη δείχνει ότι η συγκυβέρνηση έχει αποφασίσει να ξεπουλήσει «όπως- όπως» και «όσο- όσο» τα Δίκτυα Μεταφοράς Η/Ε.

 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα ακυρώσει, νομικά και συνδικαλιστικά, οποιαδήποτε προσπάθεια σύγκλισης του ΔΣ της ΔΕΗ.

 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι στον Ομιλο ΔΕΗ θα μπουν εμπόδιο σε κάθε επιχείρηση συρρίκνωσης και απαξίωσης της πρώτης βιομηχανικής εταιρίας της χώρας.

Οι εργαζομενοι στη ΔΕΗ υπενθυμίζουν τις δεσμεύσεις του Προέδρου της ΔΕΗ κ.Ζερβού στο 34ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ότι τα "Δίκτυα μεταφοράς δεν αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι λιγνιτικές και υδραυλικές μονάδες δεν εκποιούνται".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θα θέλαμε να θυμίσουμε σε αυτούς που  «ανακάλυψαν» όψιμα την ΄Αμεση Δημοκρατία ότι οι αποφάσεις  σε ένα χώρο δουλειάς λαμβάνονται με πραγματικά  Δημοκρατικά Κριτήρια.

Η μη περιφρούρηση στην απεργία της 9-04-2014 της Γ.Σ.Σ.Ε έγινε με γνώμονα την ελεύθερη βούληση των εργαζομένων σε μια 24ωρη απεργία που στα αιτήματα τους δεν είχαν καμιά αναφορά σε δυο φλέγοντα ζητήματα όπως το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ και η διάσπαση της ΔΕΗ Α.Ε (βλέπε μικρή  ΔΕΗ).

Κατά τα αλλά  όσοι ενδιαφέρονται για την μαζική αγωνιστική δύναμη των συνδικάτων καλά θα κάνουν να μην προσπαθούν να διασπάσουν πρωτοβάθμια σωματεία όπως επιχειρεί εδώ και καιρό ο ‘‘συνδικαλιστής των μέσων μαζικής ενημέρωσης & ραδιοφώνων’’ κ. Βρέντζος Ι .

Πώληση "μικρής" ΔΕΗ

Ανακοίνωση του ΣΕΠΗΔ για την κατάθεση στη βουλή του νομοσχεδίου «Δημιουργίας Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας»

4/4/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

LOGO SEPID1Η κυβέρνηση με την κατάθεση στη βουλή του νομοσχεδίου «Δημιουργίας Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας»  προχώρησε άλλο ένα βήμα στην υλοποίηση του  σχεδίου «Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού», που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο με την πράξη 15 (ΦΕΚ 168, 24.7.2013).

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε αλλά και ο νόμος 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» στην πραγματικότητα κωδικοποιούν και αποσαφηνίζουν εγκεκριμένες αποφάσεις της κυβέρνησης. Όμως το εγκεκριμένο σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης είναι αυτό το οποίο καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι για την κυβέρνηση αποτελεί  αυτοσκοπό η εκχώρηση κάθε δημόσιας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας, κάθε δημόσιας επιχείρησης παραγωγής αγαθών απαραιτήτων για την επιβίωση του λαού και κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα: Πώληση "μικρής" ΔΕΗ